منتخبي از کاربردهاي تحقيقات بازاريابي

قسمت اول: تحقيقات در مورد خصوصيات بازار

 

بي‌اطلاعي از خصوصيات بازار احترام به هر گونه عمليات بازاريابي را مشکل مي‌سازد در مقابل، آگاهي از خصوصيات خريداران نهايي بهترين امکانات را براي مبارزه با رقبا در اختيار خريداران مي‌گذارد و آنها را قادر مي‌سازد تا با اطمينان بيشتر براي پيش گرفتن بر رقبا به اقداماتي دست بزنند. نکات عمده‌اي که در تحقيقات مربوط به خصوصيات بازار مورد بررسي و مطالعه قرار مي‌گيرد به شرح زير است.

1. چه کسي محصول را مصرف مي‌کند؟

2. بررسي رابطه بين خريداران ومصرف کنندگان؟

3. چرا مصرف کنندگان محصول را مي‌خرند؟

4. محصول به چه تعدادي خريداري مي‌شود؟

5. بررسي عادات و رسومي که در مصرف محصول موثرند.

6. بررسي طرز فکر مصرف کنندگان

7. بررسي عادات خريد مصرف کنندگان از خرده فروشيهاي مختلف

8. بررسي وفا داري مصرف کنندگان به محصول

9. بررسي گروه‌هاي خاص مصرف کنندگان

10. بررسي بازاريابي محلي

11. تجزيه و تحليل اساسي بازار از نظر اقتصادي

12. بررسي سهم بازار و تعيين مشخصات آن

13. تخمين وسعت بازار

14. بررسي موقعيت شرکت در صنعت

15. تجزيه بازار و تعيين مشخصات بازارهاي فرعي

16. گروه‌بندي مصرف کنندگان بر اساس مقدار مصرف

17. بررسي مصرف مشترک محصولات

18. بازار ضخيم و بازار نازک

19. بررسي نفوذپذيري بخشهاي مختلف بازار

20. تعيين اهميت نسبي موارد مختلف استفاده از محصول

قسمت دوم: تجزيه و تحليل و پيش‌بيني فروش

با پيش‌بيني صحيح مقدار فروش و رفع موانع به نواقص موجود مي‌توان به هدف نهايي شرکت که همان افزايش فروش است رسيد منظور از تجزيه و تحليل فروش بررسي نتايج فروش است. نتايج فروش را مي‌توان بر حسب چهار عامل منطقه، محصول، خريدار و اندازه سفارش مورد تجزيه و تحليل قرار دارد.

قسمت سوم: تحقيقات در مورد محصول

تحقيق در مورد محصول باعي کشف نواقص و محدوديتهاي احتمالي قابل رفع شده که بدين طريق محصولاتي بهتر و بي‌نقص عرضه شود.

قسمت چهارم: تحقيق در مورد تبليغات فروش شخصي

هدف تبليغات هر چه باشد. ضروري است تهيه شود و با استفاده از ابزاري مناسب در اختيار اشخاص مورد نظر قرار گيرد و ميزان تأثير آن ارزيابي گردد.

الف) تحقيق در مورد محتويات تبليغات

ب) تحقيق در مورد وسيله يا کانال تبليغات

ج) تحقيق در مورد تأثير تبليغات

قسمت پنجم: تحقيقات در مورد توزيع محصول

تحقيق در مورد توزيع محصول را در دو قسمت «تحقيقات در مورد کانالهاي توزيع و تحقيقات در مورد توزيع فيزيکي محصول

1- تحقيقات در مورد کانالهاي توزيع

الف) تعيين کانالهاي توزيع بالقوه

ب) تشخيص امکان عملي بودن کانالهاي توزيع بالقوه و تعيين کانالهاي توزيع قابل استفاده

ج) مقايسه سود و کلي نسبي کانالهاي توزيع «قابل استفاده» و تعيين کانال يا کانال‌هاي توزيع شرکت

قسمت ششم: تحقيقات در مورد قيمت محصول

به منظور جمع‌آوري اطلاعاتي که بر اساس آنها بتوان قيمت محصول و ميزان تقاضاي آن را در ازاي هر يک از قيمت‌هاي مختلف تعيين کرد و هزينه‌هاي مربوط به عرضه آنها را مشخص ساخت، از اين نوع تحقيقات استفاده مي‌شود.