سازمانها به دو دلیل زیر در مسئله تحقیق در بازار درگیر هستند :

1- مشخص کردن مسئله

2- حل مسئله

طبقه بندی تحقیقات در بازار ، هم از نظر محتوایی و هم از نظر عملی مفید است، هرچند که تحقیق منجر به حل مسئله یا منجر به شناسایی مسئله دست در دست یکدیگر دارند و ترکیبی از هردو ، میتواند در یک پروژه تحقیقاتی شگل بگیرد.

الف - پژوهشهای منجر به شناسایی مسئله

تحقیقاتی هستند که در آن مسائلی را که هنوز کاملاً آشکار نشده و امکان دارد در آینده بروز کنند ، شناسایی می کنند . تحقیقاتی از قبیل ظرفیت بازار ، تصور موجود در بازار از شرکت ، وِیژگیهای بازار ، پیش بینی های کوتاه مدت ، یا بلند مدت ، و روند تجارت مورد نظر از این دسته تحقیقات هستند . این گونه تحقیقات ، اطلاعاتی را در مورد محیط سازمان فراهم کرده و به عارضه یابی نیز کمک می کنند . چند مثال

1- کاهش ظرفیت بازار نشان از آن دارد که شرکت ممکن است در دسترسی به هدفهای خود با مشکلاتی روبرو شود .

2- همچنین اگر ظرفیت بازار افزایش یابد ولی سهم شرکت در بازار کاهش یافته باشد نیز نشان از وجود مشکلی دیگر است

3- تغییر در رفتار مشتریان نشان از وجود مسئله یا فرصتی جدید در بازار است

ب- تحقیقات منجر به حل مسئله :

این تحقیقات به منظور یافتن راه حلی برای مسئله انجام می شود . یافته های این تحقیق ، کمک می کند تا یک مشکل مشخص در زمینه بازار حل شود.

مثالهایی از تحقیقات جل مسئله :

1- تحقیق در زمینه بخش بندی بازار

- تعیین مبنای بخش بندی بازار

- تعیین ظرفیت و میزان پاسخگویی بازار در هر بخش

- انتخاب بازارهای هدف و ایجاد الگوهای جدید مصرف

- خصوصیات مربوط به جمعیت شناسی ، رسانه ها و تصور از محصول

2- تحقیق در زمینه محصول

- آزمون محصول

- تعیین طرح بهینه محصول

- آزمون بسته بندی

- تعیین موقعیت نام تجاری

- .....

3- تحقیق در مورد قیمت گذاری

- اهداف قیمت گذاری و انتخاب نام محصول

- سیاستهای قیمت گذاری

- کشش قیمتی تقاضا

- پاسخگویی به تغییرات قیمت

4- تحقیق در زمینه ارتقای محصول

- بودجه بهینه برای ارتقای محصول

- بهبود فروش

5- تصمیمات مربوط به رسانه ها

- تعیین محتوای پیام تبلیغات

- تعیین نوع رسانه های ارتباطی

- ارزیابی اثر بخشی تبلیغات

6- تحقیق در زمینه توزیع

- تعیین نحوه توزیع

- چگونگی واکنش توزیع کنندگان

- میزان پوشش خرده فروشی و عمده فروشی

- مکان یابی فروشگاههای خرده فروشی و عمده فروشی