توانمندي ها

موسسه پويا پردازش كه داراي سابقه اجرايي در زمينه تحقیقات بازاریابی ، مطالعات آماری و نظرسنجی دارد لذا از نيروي انساني تحصیلکرده و با تجربه  د رسطح دکتری ، کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته های بازاریابی ، آمار ، روش تحقیق و ... بهره‌مند مي باشد. اين موسسه قادر است با انجام پروژه هاي تحقيقاتي در حوزه بازاريابي و برندینگ همچنین کلیه تحقیقات آماری و نیز نظرسنجی های مختلف در سطوح درون سازمانی و بیرون سازمانی  به شركتها ياري رساند.

توانمندیهای این موسسه در زمینه تحقیقات بازاریابی و برندینگ ، سنجش اثر بخشی تبلیغات ، تحقیقات در حوزه دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی الکترونیکی ) ،  نظرسنجی در تمامی جوامع آماری ( مشتریان ، ارباب رجوع ، کارکنان و......) می باشد.سطح اجرایی این موسسه در کل کشور می باشد و برا ی تحقیقات میدانی در شهرهای مختلف از نیروهای بومی همان منطقه استفاده می شود .

تخصص تیم کاری موسسه بصورت موارد ذیل می باشد . 
بازاریابی 
برندینگ 
آمار 
پژوهشگری 
دیجیتال مارکتینگ 
پژوهش علوم اجتماعی 
مدیریت منابع انسانی 
پرسشگری 
----------------------
کارشناس آمار 
کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار الکترونیک 
کارشناس ارشد برندینیگ
دکترای حرفه ای برندینگ 
کارشناس ارشد بازاریابی 
کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی 
دکتری جامعه شناسی 
کارشناس ارشد مدیریت 
کارشناس ارشد ای تی 
کارشناس برنامه نویسی 
کارشناس گرافیک و طراحی